ЗВІТНІСТЬ

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2011 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)
Інформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Інформацiя про дивiденди
Інформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Опис бiзнесу
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
— Рiчна фiнансова звiтнiсть
— Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк
— Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк
— Звiт про власний капiтал за 2011 рiк
— Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2012 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
— Інформація щодо вартості чистих активів емітента
— Рiчна фiнансова звiтнiсть
— Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк
— Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк
— Звiт про власний капiтал за 2012 рiк
— Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2013 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
— Інформація щодо вартості чистих активів емітента
— Рiчна фiнансова звiтнiсть
— Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк
— Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк
— Звiт про власний капiтал за 2013 рiк
— Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Аудиторський висновок: відомості та текст

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2014 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація щодо вартості чистих активів емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2014 рiк
– Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Аудиторський висновок: відомості та текст

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2015 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2015 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2016 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2016 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2017 рiк
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом: натиснути тут.

Зміст звіту:

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк
Основнi вiдомостi про емiтента
Інформацiя про посадових осiб емiтента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв
Вiдомостi про цiннi папери емiтента
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
– Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
– Рiчна фiнансова звiтнiсть
– Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк
– Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк
– Звiт про власний капiтал за 2018 рiк
Відоhttps://ukrstalproekt.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zvit-za-2018-r..pdfмості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Ознайомитися зі звітом:  натиснути тут.

Зміст звіту:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Основні відомості про емітента

Судові справи емітента

Опис бізнесу

Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

– інформація про органи управління

– інформація про посадових осіб емітента (інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента)

Звіт керівництва (звіт про управління):

– вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

– інформація про розвиток емітента

– інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента (завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків)

– звіт про корпоративне управління (власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); інформація про наглядову раду; інформація про виконавчий орган; опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента)

Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)

Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

– інформація про випуски акцій емітента

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

– інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

– інформація щодо вартості чистих активів емітента

– інформація про зобов’язання емітента

– інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Річна фінансова звітність

Твердження щодо річної інформації

Ознайомитися зі звітом:  натиснути тут.

Зміст звіту:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Основні відомості про емітента

Судові справи емітента

Опис бізнесу

Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента:
– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Звіт керівництва (звіт про управління):
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління:
– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
– інформація про наглядову раду;
– інформація про виконавчий орган;
– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
– повноваження посадових осіб емітента.

Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)

Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Річна фінансова звітність

Твердження щодо річної інформації

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Ознайомитися зі звітом:
– у форматі електронного документа – натиснути тут.
– у машиночитальному форматі – натиснути тут.

Зміст звіту:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печати емітента – переглянути та завантажити тут. Оприлюднено 29.04.2022.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печати емітента – переглянути та завантажити тут. Оприлюднено 29.04.2022.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печати емітента – переглянути та завантажити тут. Оприлюднено 27.10.2023.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та кваліфікованої електронної печати емітента – переглянути та завантажити тут. Оприлюднено 27.10.2023