АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕСТОРАМ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

та проект порядку денного

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, ідентифікаційний код юридичної особи 01417802 (надалі за текстом – «Товариство»), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, повідомляє про скликання ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, які відбудуться «30» квітня 2019р. об 11 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться «30» квітня 2019р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Директора Товариства).

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «23» квітня 2019р. (на 24 год. 00 хв.).

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2018 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2018 році.
 8. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складений станом на поточну дату (якщо представником акціонера-юридичної особи є її керівник). Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24 год. 00 хв. «23» квітня 2019 року.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в одній особі – Сновальову Любов Миколаївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

 • Проект рішення не надається. Кандидатура Голови загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” буде запропонована під час проведення зборів з числа акціонерів або їх представників, що зареєструвались для участі у зборах.
 • Обрати Кушнірова Леоніда Ароновича секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
 1. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:

– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;

– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому;  у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або  його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;

– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;

– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.

 1. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за 2018 рік.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1.  Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”  про її роботу у 2018 році.

 1. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2018 рік.

 1. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2018 році.

Проект рішення:

7.1. Прибуток ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за підсумками 2018 року спрямувати на поточні витрати ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльність товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”,  в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

 1. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.

Проект рішення:

8.1.  Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень.

 

 

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.ukrstalproekt.com.ua

 

Після отримання цього повідомлення, акціонер Товариства має право:

–  до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, передбаченому ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням Товариства (Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (приміщення приймальні Директора Товариства)) у робочі дні та години (понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 години (перерва з 12:00 до 13:00)), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Сновальова Любов Миколаївна (тел. (056) 374 40 34, (066) 710 86 11, е-mail: lnsnovaleva@gmail.com);

– до дати проведення загальних зборів надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

Станом на 01.03.2019р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 905 штук, кількість голосуючих – 1 888.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018р. (тис. грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 5 877 4 086
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 785 1 842
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 2 432 1 122
Гроші та їх еквіваленти 1 606 1 117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 992 -141
Власний капітал 3 490 3 490
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 10 10
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 244
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 385 483
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1 154 263
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1905 1905
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 605,77428 138,05774

 

«Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
2. Код за ЄДРПОУ: 01417802.
3. Місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10.
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 778 28 17
5. Електронна поштова адреса: zao@ukrstalproekt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrstalproekt.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення попередньо схвалити (надано згоду) на вчинення ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень. Вартість активів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за даними останньої річної фінансової звітності складає 4086 тис. грн. Гранична сукупна вартість попередньо схвалених значних правочинів складає 1224% по відношенню до вартості активів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за даними останньої річної фінансової звітності. Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” складає 1888 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” 26.04.2018 року складає 1085 шт.; кількість голосуючих акцій ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що проголосували “за” прийняття рішення складає 1085 шт.; кількість голосуючих акцій ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, що проголосували “проти” прийняття рішення складає 0 (нуль) шт.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень Голови правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Кушнірова Леоніда Ароновича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кушніров Леонід Аронович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Кушніров Л.А. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Кушніров Л.А. не надав згоди на поширення його персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Кушнірова Леоніда Ароновича директором ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кушніров Леонід Аронович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Директор ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав директор протягом останніх п’яти років: Голова правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кушніров Л.А. не надав згоди на поширення його персональних даних.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень заступника Голови правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Говорухи Анастасії Михайлівні з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Говоруха Анастасія Михайлівна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Говоруха А.М. перебувала на посаді 12 років 1 місяць. Говоруха А.М. не надала згоди на поширення її персональних даних.
На посаду заступника Голови правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Кедич Олексія Григоровича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Кедич Олексій Григорович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Кедич О.Г. перебував на посаді 13 років 1 місяць. Кедич О.Г. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду члена правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Пеліхової Олени Юріївни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Пеліхова Олена Юріївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини Пеліхова О.Ю. перебувала на посаді 1 рік 2 місяці. Пеліхова О.Ю. не надала згоди на поширення її персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Тишка Романа Олеговича членом Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Тишко Роман Олегович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав Тишко Р.О. протягом останніх п’яти років: 2013 – 2017 – ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Керівник проекту Бізнесу VIP-корпоративних клієнтів Головного офісу; з 23.03.2017 – ТОВ “ПРИВАТОФИС”, фінансовий директор. Тишко Р.О. не надав згоди на поширення його персональних даних. Тишко Р.О. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
27 квітня 2018 року Наглядовою радою ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №27-04/2018 від 27.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Тишка Романа Олеговича Головою Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року. Тишко Роман Олегович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Голова Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав Тишко Р.О. протягом останніх п’яти років: 2013 – 2017 – ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Керівник проекту Бізнесу VIP-корпоративних клієнтів Головного офісу; з 23.03.2017 – ТОВ “ПРИВАТОФИС”, фінансовий директор. Тишко Р.О. не надав згоди на поширення його персональних даних. Тишко Р.О. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень заступника Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Ляшенко Інни Аркадіївни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Ляшенко Інна Аркадіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Ляшенко І.А. перебувала на посаді 1 рік 2 місяці. Ляшенко І.А. не надала згоди на поширення її персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Ляшенко Інни Аркадіївни членом Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Ляшенко Інна Аркадіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначена на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймала Ляшенко І.А. протягом останніх п’яти років: 2006 -01.2017 ТОВ “Приват-Істейт”, директор; з 07.02.2017 – ТОВ “ПриватОфис”, директор. Ляшенко І.А. не надала згоди на поширення її персональних даних. Ляшенко І.А. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
27 квітня 2018 року Наглядовою радою ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №27-04/2018 від 27.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Ляшенко Інни Аркадіївни заступником Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року. Ляшенко Інна Аркадіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Заступник Голови Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначена на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймала Ляшенко І.А. протягом останніх п’яти років: 2006 -01.2017 ТОВ “Приват-Істейт”, директор; з 07.02.2017 – ТОВ “ПриватОфис”, директор. Ляшенко І.А. не надала згоди на поширення її персональних даних. Ляшенко І.А. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Канцелярист Тамари Павлівни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Канцелярист Тамара Павлівна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Канцелярист Т.П. перебувала на посаді 1 рік 2 місяці. Канцелярист Т.П. не надала згоди на поширення її персональних даних.
26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про обрання Островського Олександра Валерійовича членом Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” з 27.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Островський Олександр Валерійович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” призначений на посаду строком на 3 роки. Інформація про інші посади, які обіймав Островський О.В. протягом останніх п’яти років: 2010-2016р.р. -ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, керівник Департаменту міжнародного фінансування; з 16.02.2017 – ТОВ “ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ”, директор. Островський О.В. не надав згоди на поширення його персональних даних. Островський О.В. є представником акціонера ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Каніковського Миколи Даниловича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Каніковський Микола Данилович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Каніковський М.Д. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Каніковський М.Д. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Каніковського Миколи Даниловича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Каніковський Микола Данилович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Каніковський М.Д. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Каніковський М.Д. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду члена Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Лозового Анатолія Петровича з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Лозовий Анатолій Петрович не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Лозовий А.П. перебував на посаді 21 рік 5 місяців. Лозовий А.П. не надав згоди на поширення його персональних даних.
На посаду Голови Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Бичковської Людмили Василівни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Бичковська Людмила Василівна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Бичковська Л.В. перебувала на посаді 21 рік 5 місяців. Бичковська Л.В. не надала згоди на поширення її персональних даних.
На посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” (протокол №26-04/2018 від 26.04.2018 року) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Степанової Людмили Олексіївни з 26.04.2018 року у зв’язку із реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”. Степанова Людмила Олексіївна не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Степанова Л.О. перебувала на посаді 21 рік 5 місяців. Степанова Л.О. не надала згоди на поширення її персональних даних.
На посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не призначено жодної особи у зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Директор Кушніров Леонід Аронович
02.05.2018»

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, ідентифікаційний код юридичної особи 01417802 (надалі за текстом – Товариство) місцезнаходження якого: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, повідомляє про скликання ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, які відбудуться «26» квітня» 2018 р. об 11:00 год. за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Голови правління Товариства).
Реєстрація учасників починається з 10:00 до 10:45 за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (кабінет Голови правління Товариства).
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складений саном на поточну дату (якщо представником акціонера-юридичної особи є її керівник). Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 20 квітня 2018 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (20.04.2018р.).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в одній особі – Сновальову Любов Миколаївну.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
2.1. Проект рішення не надається. Кандидатура Голови загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” буде запропонована під час проведення зборів з числа акціонерів або їх представників, що зареєструвались для участі у зборах.
2.2. Обрати Кушнірова Леоніда Ароновича секретарем загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.

3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
3.1. Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”:
– Голосування на загальних зборах здійснюється таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
– Для доповідей з одного питання порядку денного надається до 1 хвилини;
– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі, якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники зборів втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
– Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера та/або його представника і теми (питання порядку денного) виступу; Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
– Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
– Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
– Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
– Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
– Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надається до 10 хвилин на одне питання;
– Підсумки голосування оголошується на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу;
– Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу підсумків голосування.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за 2017 рік
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” про її роботу у 2017 році
7. Затвердження річного звіту (річних результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2017 рік.
Проект рішення:
7.1. Затвердити річний звіт (річні результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”) за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами діяльності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у 2017 році.
Проект рішення:
8.1. Прибуток ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” за підсумками 2017 року спрямувати на поточні витрати ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, пов’язані із господарською діяльність товариства, на утримання майна (будівель та споруд), що перебуває у власності ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, в належному стані, а також на організацію та поліпшення умов праві співробітників ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
9. Припинення повноважень членів Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
Проект рішення:
9.1. Припинити повноваження членів Правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”: Куніров Леонід Аронович (Голова правління); Говоруха Анастасія Михайлівна (заступник Голови правління); Кедич Олексій Григорович (член правління) з 26 квітня 2018 року.
9.2. Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”: Пеліхова Олена Юріївна (Голова Наглядової Ради), Ляшенко Інна Аркадіївна (заступник Голови Наглядової Ради), Канцелярист Тамара Павлівна (член Наглядової ради), Каніковський Микола Данилович (член Наглядової ради) з 26 квітня 2018 року.
9.3. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”: Лозовий Анатолій Петрович (Голова Ревізійної комісії), Бичковська Людмила Василівна (член Ревізійної комісії), Степанова Людмила Олексіївна (член ревізійної комісії) з 26 квітня 2018 року.
10. Реорганізація органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
10.1. Затвердити кількісний склад Виконавчого органу ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в кількості 1 (однієї) особи (одноосібний виконавчий орган).
10.2. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в кількості 3 (трьох) осіб.
10.3. Ліквідувати Ревізійну комісію ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, як орган управління Товариством.
11. Обрання Виконавчого органу Товариства.
Проект рішення:
11.1. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства
Проект рішення:
12.1.Проект рішення щодо нових членів Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
12.2. Вважати повноваження новообраних членів Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” такими, що набувають чинності та є легітимними з 27.04.2018р.
12.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової Ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
12.4. Встановити, що розмір винагороди члена Наглядової ради є фіксованим та складає 1000,00 (одна тисяча) гривень після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з чинним законодавством України; винагорода виплачується члену Наглядової ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” один раз на рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
12.5. Уповноважити керівника ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати з новообраними членами Наглядової Ради ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” цивільно-правові договори (контракти) від імені Товариства.
13. Внесення змін до статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
Проект рішення:
13.1. Внести зміни до Cтатуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” шляхом викладення його у новій редакції. 13.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
13.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати нову редакцію Статуту Товариства.
13.4. Уповноважити керівника ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” виконати всі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” у новій редакції згідно чинного законодавства України. Повноваження, зазначені у цьому пункті, можуть бути делеговані керівником ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” іншій визначеній ним особі шляхом видачі відповідної довіреності.
14. Затвердження кодексу корпоративного управління, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, а також внесення змін до них.
Проект рішення:
14.1. У зв’язку з реорганізацією органів управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в новій редакції:
– Положення про Наглядову Раду ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Ревізійну комісію ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Правління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Кодекс корпоративного управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
14.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” в новій редакції:
– Положення про Наглядову раду ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Кодекс корпоративного управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
14.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” підписати нову редакцію:
– Положення про Наглядову раду ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
– Кодекс корпоративного управління ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”.
15. Про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів.
Проект рішення:
15.1. Попередньо схвалити (надати згоду) на вчинення ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПРАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” на загальну суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень.
Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.ukrstalproekt.com.ua
Станом на 23.02.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 905 штук, кількість голосуючих – 1 888.
Після отримання цього повідомлення акціонер Товариства має право:
– до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, передбаченому ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням Товариства (Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10, другий поверх (приміщення приймальні Голови правління Товариства)) у робочі дні та години (понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 години (перерва з 12:00 до 13:00)), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є Сновальова Любов Миколаївна (тел. (056) 374 40 34, (066) 710 86 11, е-mail: lnsnovaleva@gmail.com);
– до дати проведення загальних зборів надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПрАТ “УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” Л.А. Кушніров
23.03.2018 року

 

07 серпня 2017 року ПРАТ УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ” отримало повідомлення, відповідно до якого у акціонера, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПРАТ УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”, змінився пакет належних йому акцій.

 

Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій Код за ЄДРПОУ Місце-знаходження Загальна кількість акцій до зміни Загальна кількість голосуючих акцій до зміни Розмір частки акціонера до зміни, % Загальна кількість акцій після зміни Загальна кількість голосуючих акцій після зміни Розмір частки акціонера після зміни, %
24.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 805 805 42,25722% 808 808 42,41470%
25.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 808 808 42,41470% 809 809 42,46719%
26.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 809 809 42,46719% 628 628 32,96588%
27.07.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 628 628 32,96588% 641 641 33,64829%
02.08.2017 07.08.2017 ТОВ «АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 38955450 49041, Дн-вська обл., місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2 Т 641 641 33,64829% 890 890 46,71916%

ДОВІРЯЙТЕ СВОЮ РОБОТУ ПРОФЕСІОНАЛАМ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
ПРАТ УАПКТІ “УКРСТАЛЬПРОЕКТ”