49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 772854

3. Дата проведення державної реєстрації

07.06.1996

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

10

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

34

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження i експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Органи управлiння пiдприємствомагальнi збори. 1.Правлiння, 2.Наглядова рада. 3.Ревiзiйна комiсiя. Склад, компетенцiя i функцiї органiв управлiння визначенi Статутом Товариства, Положенням про правлiння, Положенням про наглядову раду, Положенням про ревiзiйну комiсiю.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26007121036001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

25.02.2005

25.02.2005

Школа Надiя Миколаївна

(056) 377-13-15, zao@ukrstalproekt.dp.ua

Опис

Повноваженнi передбаченi Положенням про корпоративного секретаря. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Розголошення розмiру винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами. Посада корпоративного секретаря введена вперше у 2005 роцi. До призначення на посаду корпоративного секретаря працювала продавцем-консультантом у ТОВ "КОД"

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"