49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 772854
3. Дата проведення державної реєстрації
07.06.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
10
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
37
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження i експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння пiдприємством:Загальнi збори. 1.Правлiння, 2.Наглядова рада. 3.Ревiзiйна комiсiя. Склад, компетенцiя i функцiї органiв управлiння визначенi Статутом Товариства, Положенням про правлiння, Положенням про наглядову раду, Положенням про ревiзiйну комiсiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26007121036001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
не має
5) МФО банку
не має
6) поточний рахунок
не має

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 555570 05.10.2010 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦ 05.10.2015
Опис Буде продовжено
 
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"