49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Основнi вiдомостi про емiтента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 49038
3.1.5. Область, район Дніпропетровська, Кiровський
3.1.6. Населений пункт м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок Пастера,10
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 058575
3.2.2. Дата державної реєстрації 07.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 10001.25
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 10001.25
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.2. МФО банку 305299
3.3.3. Поточний рахунок 26007121036001
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.5. МФО банку 305299
3.3.6. Поточний рахунок 26007121036001
3.4. Основні види діяльності
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи арендованого нерухомого майна
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтетктури
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 555570 05.10.2010 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ 05.10.2015
Опис Приватним акцiонерним товариством "Український акцiонерний проектний i конструкторсько- технологiчний iнститут "Укрстальпроект" одержана лiцензiя на основний вид дiяльностi - Проектнi роботи (для звiчайних умов, для нового будiвництва, для реконструкцiї та капiтального ремонту, для територiй пiдвищеної сейсмiчностi, для територий з складними iнженерно - геологiчними умовами: просiдаючi грунти, зсуви).
 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.8. Інформація про органи управління емітента
1.Загальнi збори
2.Правлiння
3.Наглядова рада
4.Ревiзiйна комiсiя
Склад, компитенцiя i функцiї органiв управлiння, визначенi Статутом Товариства. Положенням про правлiння. Положенням пронаглядову раду. Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"