49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


3285


2621

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

 

 

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

 

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

2343

1681

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1590

1621

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 769 )


( 714 )

Праці

3105

( 2556 )

( 1836 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 525 )

( 664 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1080 )

( 1062 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 98 )

( 113 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 929 )

( 860 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( )

( 89 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 146 )

( 92 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( )

( 108 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

552

-174

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

287

270

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

447

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( )

( 25 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

734

245

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

 

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 341 )

( 312 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( )

( 4949 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-341

-312

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

945

-241

Залишок коштів на початок року

3405

1623

1864

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

2568

1623

 

Примітки

Особливих зауважень немає

Керівник

Кушнiров Леонiд Аронович

Головний бухгалтер

Говоруха Анастасiя Миколаївна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект"

за ЄДРПОУ

01417802

 

(найменування)

 

 

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"