49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2806

2607
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 259 94
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 134
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1654 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 1590
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 581 )

( 258 )
Праці 3105 ( 2092 ) ( 2076 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 734 ) ( 752 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 773 ) ( 969 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 33 ) ( 59 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 641 ) ( 839 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 99 ) ( 71 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 75 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 415 ) ( 24 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 49 346
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 306 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2 ) ( 16 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 105 ) ( 214 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 199 -230
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 4766 4331
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 306 94
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 311 ) ( 317 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 4379 ) ( 3946 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 382 162
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 630 278
Залишок коштів на початок року 3405 1258 980
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1888 1258

Примітки Особливих зауважень не має
Керівник Кушнiров Леонiд Аронович
Головний бухгалтер Говоруха Анастасiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект" за ЄДРПОУ 01417802
(найменування)

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"