49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк

      КОДИ
    Дата (рік, місяць, число) 2013.04.16
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект" за ЄДРПОУ 01414802
Територія   за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 1005
Вид економічної діяльності   за КВЕД 72.19

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Звіт про рух грошових коштів від 31.12.2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3655 4095
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 166 474
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 90 63
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1621 1555
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (483) (728)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (2487) (2622)
Витрат на відрядження 110 (23) (25)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (1055) (1202)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (85) (98)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (921) (972)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (71) (71)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (-11) (-5)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 396 464
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 396 464

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 (0) (0)
- необоротних активів 250 (2) (17)
- майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (712) (661)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -714 -678
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -714 -678
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 5397 4985
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (294) (270)
Інші платежі 360 (4949) (4575)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 154 140
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 154 140
Чистий рух коштів за звітній період 400 164 74
Залишок коштів на початок року 410 1144 1218
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 980 1144

Примітки У звiтному перiодi зменьшення заробiтної плати вiдбулось за рахунок зменьшення обсягiв виробництва
Керівник Кушнiров Леонiд Аронович
Головний бухгалтер Говоруха Анастасiя Миколаївна
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"