49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4095 4159
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 474 316
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 63 120
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1555 1524
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 728 ) ( 819 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 2622 ) ( 2659 )
Витрат на відрядження 110 ( 25 ) ( 42 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1202 ) ( 926 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 98 ) ( 78 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 972 ) ( 912 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 71 ) ( 115 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 5 ) ( 10 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 464 558
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 464 558
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 17 ) ( 23 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 661 ) ( 625 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -678 -648
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -678 -648
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 4985 4829
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 270 ) ( 275 )
Інші платежі 360 ( 4575 ) ( 4468 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 140 86
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 140 86
Чистий рух коштів за звітній період 400 -74 -4
Залишок коштів на початок року 410 1218 1222
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1144 1218
Примітки У звiтному перiодi зменьшення заробiтної плати вiдбулось за рахунок зменьшення обсягiв виробництва
Керівник Кушнiров Леонiд Аронович
Головний бухгалтер Говоруха Анастасiя Миколаївна
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"