49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2034

1936

0

0

0

0

будівлі та споруди

1534

1448

0

0

0

0

машини та обладнання

417

408

0

0

0

0

транспортні засоби

60

59

0

0

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

інші

23

21

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2034

1936

0

0

0

0

Опис

Протягом 2016 року не було придбано основних засобiв .(машини та обладнання .) Амортизацiя нараховується прамолiнiйним мотодом. За 2016 рiк нараховано амортизацiї 98.6тисрн. i станом на 31.12.16 складає 2676 тис.грн. виболо основних засобiв на 92.0 тис.грн., переданих у заставу та таких щодо обмеження прав власностi немає. Використовуються за призначенням. Ступiнь зносу на 31.12.2016 року становить 58.6%. Ступiнь використання 100%. Будинки та споруди - первiсна вартiсть - 3823.8тисрн., знос- 2383.0тис.грн., ступiнь зносу-62.3%. Машини та обладнання - первiсна вартiсть 578.0тис.грн., знос - 150.0тис.грн., ступiнь зносу - 25.9%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 197.0тис.грн., знос-138.0тис.грн., ступiнь зносу - 72.83%. Iншi засоби: первiсна вартiсть-82.0тис.грн., знос - 61.0тисрн., ступiнь зносу 74.2%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

4072

4222

Статутний капітал (тис. грн.)

10.00

10.00

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10.00

10.00

Опис

1. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: АКТИВИ Код рядка попереднiй перiод. Основнi засоби: залишкова вартiсть 1010 2034 1936 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються в капiталi iнших пiдприємств 1035 1 1
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 407 250. Грошовi кошти та їх еквiваленти 1167 1623 2568 Iншi оборотнi активи 1190 8 2. Активи , усього 4166 4903 .

Висновок

Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна акцiонерного тоiвриства, вiльного вiд боргових зобовзань . Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов"язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методичних рекомкндацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.112004р.) Розрахункова вартiсть чистих активiв (3545 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (10тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

141

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1190

X

X

Усього зобов'язань

X

1331

X

X

Опис:

Зобовзання: поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом - 141.0тис.грн.; за розрахунками з учасниками - 681.0тис.грн.; iншi поточнi зобов"язання - 11.0тис.грн.за одержаними авансами 24.0 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тисрн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Проектна документацiя

-

3285

100

-

3285

100

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"