49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2219 2110 0 0 0 0
будівлі та споруди 1694 1611 0 0 0 0
машини та обладнання 444 430 0 0 0 0
транспортні засоби 50 43 0 0 0 0
інші 31 26 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2219 2110 0 0 0 0
Опис Протягом 2014 року придбано основних засобiв на 2.0тис.грн.(машини та обладнання на 2.0тис.грн.) Амортизацiя нараховується прамолiнiйним мотодом. За 2014 рiк нараховано амортизацiї 113.34тис.грн. i станом на 31.12.14. складає 2110.1тис.грн. У 2014 роцi вибуло основних засобi на 7.0тис.грн. (машини та обладнання), переданих у заставу та таких щодо обмеження прав власностi не має. Використовуються за призначенням. Ступiнь зносу на 31.12.2014 року становить 49.95%. Ступiнь використання 100%. Будинки та споруди - первiсна вартiсть - 3823.8тис.грн., знос- 2213.0тис.грн., ступiнь зносу-57.9%. Машини та обладнання - первiсна вартiсть 589.0тис.грн., знос - 159.0тис.грн., ступiнь зносу - 26.9%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 184.0тис.грн., знос-141.0тис.грн., ступiнь зносу - 76.6%. Iншi засоби: первiсна вартiсть-82.0тис.грн., знос - 56.0тис.грн., ступiнь зносу -58.3%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3547 3545
Статутний капітал (тис. грн.) 10.00 10.00
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10.00 10.00
Опис 1. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: АКТИВИ Код рядка попереднiй перiод. Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 2219 2110 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються в капiталi iнших пiдприємств 040 1 1
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 160 553 339 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 39 76. Грошовi кошти та їх еквiваленти 230 1258 1888. Iншi оборотнi активи 250 1 2. Активи , усього 4072 4415.
Висновок Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна акцiонерного тоiвриства, вiльного вiд боргових зобов"язань . Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов"язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методичних рекомкндацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.112004р.) Розрахункова вартiсть чистих активiв (3547 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (10тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 121 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 747 X X
Усього зобов'язань X 868 X X
Опис: Зобов"язання: поточнi зобов"язання за розрахунками (одержанi аванси) - 259.0тис.грн.; поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом - 121.0тис.грн.; з оплати працi - 168.0тис.грн.; за розрахунками з учасниками - 313.0тис.грн.; iншi поточнi зобов"язання - 7.0тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Проектна документацiя - 2806 100 - 2806 100
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"