49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2333 2219 0 0 0 0
будівлі та споруди 1783 1694 0 0 0 0
машини та обладнання 441 444 0 0 0 0
транспортні засоби 68 50 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 41 31
Усього 0 0 0 0 2333 2219
Опис Протягом 2012 придбано основних засобiв на 15.5тис.грн. (машини та обладнання на 15.5тис.грн. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним способом. за 2013 рiк нараховано амортизацiї 145.6тис.грн. i станом на 31.12.2013р. складає 2465.0тис.грн.Переданих у заставу та таких щодо обмеження прав власностi не має. Використовуються за призначенням. Ступiнь зносу на 31.12.2013р. становить 52.63%. Ступiнь використання становить - 100%. Будинки та споруди - первiсна вартiсть -3823.8тис.грн., знос -2130.0тис.грн.. Ступiнь зносу - 55.7%. Машини та обладнання -первiсна вартiсть -578.0 тис.грн.. знос - 150.0тис.грн. Ступiнь зносу - 25.9%. Транспортнi засоби - первiсна вартiсть-184.0тис.грн. Знос - 134.0тис.грн. Ступiнь зносу - 72.83%. Iншi засоби - первiсна вартiсть -82.0тис.грн.. Знос - 51.0тис.грн..Ступiнь зносу -62.2%.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
4072
4222
Статутний капітал (тис. грн.) 10.00 10.00
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10.00 10.00
Опис 1.До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються:Активи код рядка попереднiй перiод Основнi засоби: залишкова вартiсть 1010 2333 2219.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються в капiталi iнших пiдприємств 1035 1.1. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 835 553 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 71 39 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 980 1258. Iшнi оборотнi активи1190 2 2. Активи всього: 4222 4072.
Висновок Чiстi активи втiлюють в себе вартiсть майна акцiоенерного товариства, вiльного вiд боргових зобов"язань Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов"язань.Їх вартiсть розраховується на основi даних балансу згiдно Методичних рекомендацiй. Розрахункова вартiсть чистих активiв (3545тис.грн.) бiльше статутного капiталу (10тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу на кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 97 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 430 X X
Усього зобов'язань X 527 X X
Опис: Особливих зауважень не має

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Проектна документацiя тис 3128 100 тис 3128 100
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"