49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2521 2333 0 0 0 0
будівлі та споруди 1877 1783 0 0 0 0
машини та обладнання 492 441 0 0 0 0
транспортні засоби 93 68 0 0 0 0
інші 59 41 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2521 2333 0 0 0 0
Опис Протягом 2012 року придбано основних засобiв на 2.0тис.грн.(машини та обладнання на 2.0тис.грн.) Амортизацiя нараховується прамолiнiйним мотодом. За 2012 рiк нараховано амортизацiї 190.03тис.грн. i станом на 31.12.12. складає 2335.1тис.грн. У 2012 роцi вибуло основних засобi на 8.0тис.грн. (машини та обладнання), переданих у заставу та таких щодо обмеження прав власностi не має. Використовуються за призначенням. Ступiнь зносу на 31.12.2012 року становить 49.95%. Ступiнь використання 100%. Будинки та споруди - первiсна вартiсть - 3823.8тис.грн., знос- 2041.0тис.грн., ступiнь зносу-53.3%. Машини та обладнання - первiсна вартiсть 578.0тис.грн., знос - 137.0тис.грн., ступiнь зносу - 23.7%. Транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 184.0тис.грн., знос-116.0тис.грн., ступiнь зносу - 62.9%. Iншi засоби: первiсна вартiсть-82.0тис.грн., знос - 41.0тис.грн., ступiнь зносу - 50.0%.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
3532
3531
Статутний капітал (тис. грн.) 10.00 10.00
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10.00 10.00
Опис 1. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: АКТИВИ Код рядка попереднiй перiод. Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 2521 2333 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються в капiталi iнших пiдприємств 040 1 1 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 160 643 835 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 48 71. Грошовi кошти та їх еквiваленти 230 1144 980. Iншi оборотнi активи 250 11 2. Активи, усього 4368 4222.
Висновок Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна акцiонерного тоiвриства, вiльного вiд боргових зобов"язань . Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов"язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методичних рекомкндацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.112004р.) Розрахункова вартiсть чистих активiв (3532 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (10тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу на кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 142 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 548 X X
Усього зобов'язань X 690 X X
Опис: Зобов"язання: заюоргованiсть за товари, роботи, послуги -18.0тис.грн.; поточнi зобов"язання за розрахунками (одержанi аванси) - 166.0тис.грн.; поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом -142.0тис.грн.; з оплати працi - 36.0тис.грн.; за розрахунками з учасниками - 321.0тис.грн.; iншi поточнi зобов"язання - 7.0тис.грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Проектна документацiя - 4914 100 - 4914 100
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"