49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Інформацiя про посадових осiб емiтента

1) посада

голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiров Леонiд Аронович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 909421 13.04.2000 Бабушкiнським РУГУ МВС України

4) рік народження**

1941

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

56

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обовзки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Змiн у персональному складi не вiдбувалось. Непогашеної скудимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння (заступник голови правлiння - головний бухгалтер)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Говоруха Анастасiя Миколаївн

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 786921 28.08.2001 РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обовзки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обран заступником голови правлiння на три роки. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

До уваги

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" 2. Код за ЄДРПОУ: 01417802. 3. Місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Пастера, будинок 10. 4. Міжміський код, телефон та факс: 056 778 28 17 5. Електронна поштова адреса: zao@ukrstalproekt.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrstalproekt.com.ua 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення 23 жовтня 2017 року за наказом Голови правління ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" (наказ 24-к від 23.10.2017 року) було звільнено головного бухгалтера ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" Говоруху Анастасію Миколаївну за власним бажанням. Говоруха А.М. не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ", не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Говоруха А.М. перебувала на посаді 19 років 10 місяців (обрана протоколом загальних зборів акціонерів №9 від 10.12.1997 року, переобрана протоколами загальних зборів акціонерів: №12 від 30.03.2000 року, №37 від 06.03.2003 року, №18 від 28.02.2006 року; наказами: №21-а від 24.02.2011 року, №13-а від 26.02.2014 року, №27а від 01.03.2017 року на підставі відповідних рішень загальних зборів акціонерів). Говоруха А.М. не надала згоди на поширення її персональних даних. 24 жовтня 2017 року за наказом Голови правління ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" (наказ 25-к від 23.10.2017 року) було призначено головного бухгалтера ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" Сновальову Любов Миколаївну на підставі її заяви (за сумісництвом). Сновальова Л.М. не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ", не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Головний бухгалтер ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" призначена на посаду безстроково. Інформація про інші посади, які обіймала головний бухгалтер протягом останніх п’яти років : з 22.12.2009 року ТОВ «Аптека 7» заступник головного бухгалтера; з 13.05.2016 року ТОВ «Мед-Сервіс Юг» головний бухгалтер; 02.03.2016 року ТОВ «Цифротех» заступник головного бухгалтера; з 01.08.2016 року ТОВ «Мед-Сервіс Харків» головний бухгалтер; з 20.04.2017 року ТОВ «ПРИВАТОФИС» головний бухгалтер (станом на 24.10.2017р. є основним місцем роботи). Головний бухгалтер ПРАТ "УАПКТІ "УКРСТАЛЬПРОЕКТ" не надала згоди на поширення її персональних даних. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова правління Кушніров Леонід Аронович 24.10.2017

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кедич Олексiй Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 732352 09.07.2001 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект". головний спецiалiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обовзки посадової особи передбачено Статутом Товариства . Обран членом правлiння на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює головним спецiалiстом вiддiлу комплексного проектування ПрАТ "УАПКТI "укрстальпроект". Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мацак Володимир Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 577067 09.07.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ Приватбанк.- Зав регiональним вiддiленням.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обовзки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Обран головою наглядової ради на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Канцелярист Тамара Павловна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 694301 11.04.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

середньотехнiчна

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект"авiдуюча сектором iнформацiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обовзки посадової особи передбаченi Статутом Товариства та " Положенням про наглядову раду" . Обрана членом наглядової ради (заступником голови наглядої ради) на три роки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює завiдоючою сектором iнформацiї в ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект". Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Канiковский Микола Данилович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 386482 14.05.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1929

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

58

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", головний технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обраний членом наглядової ради на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лозовий Анатолiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 613119 23.07.2007 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" - головний iнженер проекту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повновадення голови ревiзiйної комiсiї передбаченi Статутом Товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю" Обраний головою ревiзiйної комiсiї на три роки. Непогашеної судимостi за кориливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру винаголоди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бичковська Людмила Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 601861 23.07.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" . бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження передбаченi Статутом Товариства та 2Положенням про ревiзiйну комiсiю", Обрана членом ревiзiйної комiсiї на три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Степанова Людмила Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 492856 18.03.1997 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4) рік народження**

1949

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", оператор ПК

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обовзки передбаченi Статутом товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю". Обрана членом ревiзiйної комiсiї на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова правлiння

Кушнiров Леонiд Аронович

АК 909421 13.04.2000 Бабушкiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

81

4

81

0

0

0

член правлiння (заступник голови правлiння)

Говоруха Анастасiя Миколаївна

АМ 786921 28.08.2001 Жовтневим ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

53

3

53

0

0

0

член правлiння

Кедич Олексiй Григорович

АЕ 732352 09.07.2001 Амур-Нижньоднiпровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Мацак Володимир Степанович

АЕ 577067 09.07.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

0

0

0

0

0

0

член наглядової радидрах

Канцелярист Тамара Павловна

АМ 694301 11.04.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

14

1

14

0

0

0

член наглядової ради

Канiковський Микола Данилович

АМ 168709 14.05.2001 Бабушкiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

14

1

14

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї

Лозовий Анатолiй Петрович

АН 613119 23.07.2007 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

24

1.25

24

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Бичковська Людмiла Василiвна

АЕ 601861 14.04.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

33

1.7

33

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Степанова Людмила Олексiївна

АЕ 492856 18.03.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

15

0.7

15

0

0

0

Усього

234

12.3

234

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"