49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Опис бiзнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) По даному питанню нiяких дiй не передбачається
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом органiзацiйна структура не змiнюється понад 15 рокiв. Дочiрних пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Метод нарахування амортизацiйних вiдрахувань- прямолiнiйний.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ СТАНОМ НА 31 грудня 2011 РОКУ Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут УКРСТАЛЬПРОЕКТ? Правлiнню та загальним зборам акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства ? УАПКТI ?УКРСТАЛЬПРОЕКТ? Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, за перiод з 01 сiчня 2011 р. по 31 грудня 2011 р., згiдно договора № 01/03 вiд 28.03.2012 року, яке знаходиться за адресою м.Днiпропетровськ, вул.. Пастера, буд. 10 (далi Товариство),код ЕДРПОУ 01417802, дата державної реєстрацiї 07.06.1994 року, що включає поданий у додатках баланс (ф. 1) станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (ф. 2), звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (ф. 3), звiт про власний капiтал за 2011 рiк (ф. 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (ф. 5), стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Положення (Стандарти) Бухгалтерського облiку (далi П(С)БО), iншi нормативно-правовi акти що до ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України ?Про аудиторську дiяльнiсть?, та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, МСА 700 ? Формулювання думки та надання звiт щодо фiнансової звiтностi?, . МСА 200 ? Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту, та вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2008 та вiд 29.09.2011 № 1360 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть Аудитора Вiдповiдальнiстю Аудитора є надання висновку що до цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в Українi в якостi нацiональних. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження Аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдальною основою для висловлення аудиторської думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Не проводиться переоцiнка активiв основних засобiв згiдно П(С)БО № 7 ?Основнi засоби?. Не проводиться зменшення корисностi активiв, що не вiдповiдає П(С)БО 28 ?Зменшення корисностi активiв?. Товариством не створено резерв вiдпусток , що є порушенням вимог П(С)БУ . Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi ?Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки?, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, станом на 31 грудня 2011 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. В ходi перевiрки ми не отримали доказiв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахункова вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, на звiтну дату 31.12.2011 року бiльше вартостi статутного капiталу i вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 Цивiльного кодексу України Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом згiдно Рiшення вiд 19.12.2006 р. № 1591 Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. У вiдповiдностi до МСА 720 ?Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть? суттєвої невiдповiдностi, iдентифiкованої в iншiй iнформацiї, отриманiй до дати аудиторського звiту не виявлено. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визначених частиною першою статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок? своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. Виконання значних правочинiв Ми виконали процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до ст. 70 Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймалось Загальними зборами Товариства. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину передбачено приймати Загальними зборами. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.. На нашу думку виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" i Статуту Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, Вiдповiдальнiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно Статуту органами управлiння та контролю Товариства є: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада; - Правлiння; - Ревiзiйна комiсiя. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту, а також згiдно внутрiшнiх Положень, прийнятих рiшенням загальних зборiв . Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України ?Про акцiонернi товариства? - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України ?Про акцiонернi товариства? та вимогам Статуту ? не рiдше одного разу на мiсяць. Ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, . Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний( поточний) i подальший контроль. На нашу думку прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов?язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб?єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 ?Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб?єкта господарювання i його середовища?. Ми виконали процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 ?Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi?. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб?єкта господарювання, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб?єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов?язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Голова правлiння. Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, внаслiдок шахрайства низький. Розкриття iнформацiї за видами активiв Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи пiдприємства, витрати майбутнiх перiодiв, необоротнi активи та групи вибуття в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає дiючим П(С)БО в Українi. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Визнання, облiк та оцiнка зобов?язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 11 ?Зобов?язання? . Поданi у фiнансовiй звiтностi данi про зобов?язання в достатнiй мiрi вiдповiдають дiйсному стану зобов?язань Товариства та розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам. Формування та Сплата статутного капiталу Сума статутного капiталу Товариства 10001,25 грн. вiдповiдає Установчим документам станом на 31.12.2012 р..Статутний капiтал подiлено на 1905 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна i сформовано повнiстю. Додатково випуску акцiй не було. Державної частки в статутному капiталi немає. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Власний капiтал Товариства складає 3531,0 тис. грн.. Iнформацiя про власний капiтал розкрита в фiнансовiй звiтностi достовiрно i вiдповiдно до П(С)БО. Залишки, вiдображенi по iншому додатковому капiталу, вiдповiдають даним головної книги, журналiв-ордерiв. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку здiйснюється iз дотриманням вимог П(С)БО. Результатом дiяльностi Товариства за 2011 рiк є прибуток у розмiрi 312,0 тис. грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахункова вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, на звiтну дату 31.12.2011 року бiльше вартостi статутного капiталу i вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України Забезпечення випуску цiнних паперiв Додаткового випуска акций в 2011 роци не було. Державної частки в статутному капiталi немає. Розкриття iнформацiї за видами активiв Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи пiдприємства, витрати майбутнiх перiодiв, необоротнi активи та групи вибуття в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає дiючим П(С)БО в Українi. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Визнання, облiк та оцiнка зобов?язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 11 ?Зобов?язання? . Поданi у фiнансовiй звiтностi данi про зобов?язання в достатнiй мiрi вiдповiдають дiйсному стану зобов?язань Товариства та розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам. Формування та Сплата статутного капiталу Сума статутного капiталу Товариства 10001,25 грн. вiдповiдає Установчим документам станом на 31.12.2012 р..Статутний капiтал подiлено на 1905 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна i сформовано повнiстю. Додатково випуску акцiй не було. Державної частки в статутному капiталi немає. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Власний капiтал Товариства складає 3531,0 тис. грн.. Iнформацiя про власний капiтал розкрита в фiнансовiй звiтностi достовiрно i вiдповiдно до П(С)БО. Залишки, вiдображенi по iншому додатковому капiталу, вiдповiдають даним головної книги, журналiв-ордерiв. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку здiйснюється iз дотриманням вимог П(С)БО. Результатом дiяльностi Товариства за 2011 рiк є прибуток у розмiрi 312,0 тис. грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахункова вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, на звiтну дату 31.12.2011 року бiльше вартостi статутного капiталу i вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України Забезпечення випуску цiнних паперiв Додаткового випуска акций в 2011 роци не було. Державної частки в статутному капiталi немає. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть впливати на фiнансово-господарський стан емiтента Iнформацiя щодо дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 ст. 41 ЗУ ?Про цiннi папери та фондовий ринок?, у фiнансовiй звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, розкрита. На пiдставi отриманих облiкових даних здiйснено аналiз показникiв фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства , ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, який наведено у Довiдцi про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, (додаток 7). Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Мет-Аудит?. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ -21939201. Адреса аудиторської фiрми: 49000, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1, кiм. 132.. Свiдоцтво про Державну реєстрацiю юридичної особи, серiя А01 № 043647, дата проведення державної реєстрацiї 14.11.1995 року, дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 11.10.2007 року. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1246, видане рiшенням Аудиторської палати України № 243/2 вiд 24 листопада 2011 року. Сертифiкат аудитора серiї А № 004071, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 85 вiд 24 грудня 1999 року, подовжений рiшенням Аудиторської палати України № 195 вiд 30 жовтня 2008 року, чинний до 24 грудня 2013 року. Додатки: 1. Баланс Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, на 31.12.2011 року (ф. 1). 2. Звiт про фiнансовi результати Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, за 2011 рiк (ф. 2). 3. Звiт про рух грошових коштiв Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, за 2011 рiк (ф. 3). 4. Звiт про власний капiтал Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, за 2011 рiк (ф.4). 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, за 2011 рiк (ф.5). 6. Розрахунок вартостi чистих активiв Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, станом на 31.12.2011 року. 7. Довiдка про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства ?Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект?, на 31.12.2011 року. Директор Никифоренко М.I. Аудитор Никифоренко М.I. 20 квiтня 2012р. Сертифiкат аудитора серiї А № 004071, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 85 вiд 24 грудня 1999 року, подовжений рiшенням Аудиторської палати України № 195 вiд 30 жовтня 2008 року, чинний до 24 грудня 2013 року. Адреса аудиторської фiрми: 49000, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1, кiм. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб?єктiв аудиторської дiяльностi № 1246, видане рiшенням Аудиторської палати України № 243/2 вiд 24 листопада 2011 року. Додаток 7 Довiдка про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут Укрстальпроект", Аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного товариства характеризується наступними даними: № п/п Назва показника Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Рахункове значення 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1 (р. 220 + р. 230 + р.240) ф. 1 р. 620 1,36 2. Коефiцiєнт покриття зобов?язань власним капiталом (фiнансування) ф. 1 (р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630) ф. 1 р. 380 0,24 3. Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф. 2 р. 190 ф. 1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4) / 2 0,071 4. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ф. 1 р. 380 ф. 1 р. 640 0,8 - коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ? спiввiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв до поточних зобов?язань дорiвнює 1,36. Це означає, що грошових коштiв товариства достатньо для погашення всiх поточних зобов?язань; - коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв i дорiвнює 0,24 (нормативне значення ? < 1,0). Це означає, що активи пiдприємства в основному сформованi за рахунок власних коштiв i вказує на фiнансову не залежнiсть пiдприємства; - коефiцiєнт рентабельностi активiв ? це вимiрювання частки чистого прибутку у кожнiй гривнi активiв пiдприємства. По пiдсумкам 2011 року ПрАТ ?УАПКТI ?Укрстальпроект? одержало прибуток у розмiрi 312,0 тис. грн. i на 1 грн. активiв припадає 0,071 грн. прибуткiв. - коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Вiн розраховується як питома вага власних коштiв у загальнiй вартостi майна i дорiвнює 0,8. Це означає, що на 31.12.2011 року джерела фiнансування пiдприємства на 80% сформованi за рахунок власного капiталу i на 20% - за рахунок залучених коштiв. В перевiряємому перiодi Товариство мало прибуток у розмiрi 312,0 тис. грн. Фiнансовий стан пiдприємства за 2011рiк задовiльний. Директор Никифоренко М.I. Аудитор Никифоренко М.I. ?20? квiтня 2012р. Сертифiкат аудитора серiї А № 004071, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 85 вiд 24 грудня 1999 року, подовжений рiшенням Аудиторської палати України № 195 вiд 30 жовтня 2008 року, чинний до 24 грудня 2013 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект" проводить господарську дiяльнiсть, пов"язану iз створенням об"єктiв архiтектури: проектнi роботи, архiтектурне та будiвельне проектування. Житлових будiвель, громадських будiвель та споруд. Основнi замовники послуг промисловi пiдприємства металургiйної промисловостi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п"ять рокiв придбано активiв на 224.6 тис.грн. та витрачено на ремонти примiщень будiвель 411.6 тис.грн. Вiдчуження активiв за останнi пять рокiв не вiдбувалось
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Мiсце занходження основних засобiв по вул.Пастера.10 та вул.Ленiнградська,5. Значних правочинiв вiдносно основних засобiв не вiдбувалось.капiтальне будiвництво не планується, а удосконалення вiдбувається постiйно. Спосiб утримання активiв задовiльний. на екологiчний стан не впливає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Дiяльнiсть пiдприємства у великiй залежностi вiд змiни законодавчих актiв, та економiчного стану в Українi
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Факти порушення та виплати штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення законодвства вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок виконання зобовязань перед замовниками.Для поточних потреб достатньо робочого капiталу.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладеннi договори з замовниками : Верхньоднiпровський "ОАО Крохмалопаточний комбiнат", ООО "ИНБЕЛ", " ВАТ "Днiпросталь" , ОАО "Запорiжсталь" Загальна вартiсть укладених договорiв складає близко 1500000.00грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення виробництва вiдбудеться за умови полiпшення загального економiчного стану у державi та досконалого законодавства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки пiдприємством не проводились у звiтному перiодi, вiдповiдно i витрати вiдсутнi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Приватне акцiонерне товариство "УАПКТI "Укрстальпроект" у звiтному роцi не виступало стороною у судових справах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За останнi три роки по результатах дiяльностi емiтента фiнансовий стан характеризуеться як задовiльний
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"