49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Аудиторський висновок: відомості та текст

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) "Аудит-Днiпроконсульт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24600006
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м.Днiпропетровськ, пр.К.Маркса
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1731 04.11.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1562 АБ 001463 05.07.2011 04.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
А У Д И Т О Р С Ь К А Ф I Р М А
“Аудит-Днiпроконсульт”
Свiдоцтво про внесення в Реєстрсуб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731вiд 26.01.2001р.

Вих. № ____ вiд 20.04.2015р.
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
(звiт незалежної аудиторської фiрми)
щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення
Приватного акцiонерноготовариства
“Український акцiонерний проектний i
конструкторсько-технологiчний
iнститут УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
станом на 31.12.2014р.
Акцiонерам ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Аудит-Днiпроконсульт”, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi:
Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рiшенням № 98, продовжено рiшенням АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р.;
Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серii АБ № 001463 видано рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2011 р. № 873, строк дiї до 04.11.2015 р., реєстрацiйний номер Свiдоцтва 1562;
Державної реєстрацiї юридичної особи, яка проведена 18.02.1997р. Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради за адресою: 49106, м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 35, к.264 (юридична), фактичне мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свiдоцтво Серiя А00 № 404703,код КОАТУУ 1210136900
провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
що включають баланс станом на 31.12.2014 року, звiт про фiнансовi результати, i стислий виклад зазначених принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.
Аудит проведено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту.
Основн iвiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».
Iдентифiкацiйний код 01417802.
Мiсце знаходження: 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Пастера, 10.
Товариство зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровськоїмiської ради , дата державної реєстрацiї 07.06.1994р.
49000, м.Днiпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. Тел. (056) 744-54-76, факс (056) 744-30-52
п/р 26008310058201 в АКБ “Новий” м.Днiпропетровська, МФО 305062, код ЄДРПОУ 24600006
ЕлектроннапоштаE-mail: gavrilova_elena@i.ua
Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки вiд 29.10.2014р. з ЄДРПОУ 01417802:
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.ш.у.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України” № 996- ХIV вiд 16.07.1999р. (зi змiнами та доповненнями) та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (надалi – П(С)БО) несе управлiнський персонал. Вiдповiдальнiсть персоналу охоплює: розробку та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки: вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi є вiдповiдними в даних обставинах.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та Облiкової полiтики, затвердженi наказом по товариству вiд 02.01.2014р. № 1, використовувались при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансових звiтiв за 2014рiк.
Рiчна iнвентаризацiя активiв, власного капiталу та зобов’язань проведена вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв i розрахункiв», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69 ( наказ по Товариству № 74 вiд 20.10.2014 року) та на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть»,«Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011р. № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв».
Аудиторська думка
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» станом на 31.12.2014 р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог дiючого законодавства.
Вважаємо, що зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя та отриманi докази дають достатньо обгрунтовану пiдставу для висловлення безумовно-позитивної думки стосовно фiнансової звiтностi та складання аудиторського висновку.
Пiдстава для висловлюванн ябезумовно-позитивної думки
В результатi проведеної аудиторської перевiрки, на нашу думку, прийнята керiвництвом товариства система бухгалтерського облiку та облiкова полiтика вiдповiдають встановленим П(С)БО, а також Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, iншiй законодавчiй базi з питань бухгалтерського облiку в Українi.
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється за допомогою програмного забезпечення.Первиннiдокументи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України. Господарськiоперацiї в первинних документах вiдображаються у вiдповiдностi з нормативними актами про документи та документообiг в бухгалтерськомуоблiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України.
Перевiренi фiнансовi звiти ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2014 рiк, показники яких узгодженi мiж собою, у складi:
- “Баланс на 31.12.2014р.” (Звiт про фiнансовий стан ф. № 1) у валютi4415тис.грн.;
- «Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк» (Звiт про сукупний дохiд ф. № 2);
складено вiдповiдно до обраної концептуальної основи, П(С)БО та вимог чинного законодавства. Зазначенi фiнансовi звiти, якi справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства на 31.12.2014р., пiдтверджуємо (повний пакет фiнансових звiтiв додається до висновку).
На думку аудитора:
- розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог П(С)БО;
- розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БО;
- розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим документам i вимогам чинного законодавства України та П(С)БО;
- вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам законодавства;
- iнформацiя про обсяг прибутку в цiлому розкрита в фiнансовому звiтi товариства i в усiх суттєвих аспектах i вiдповiдає П(С)БО.
Детальне розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу додається.
Розрахункова вартiсть чистих активiв товариствана 31 грудня 2014 року за данними балансу складає 3547тис. грн., що бiльше статутного капiталу, якийскладає10 тис.грн.
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2014 р., що наведена в iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» вiдображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 року з урахуванням наступних змiн i доповнень. Вiдповiдальнiсть за початковi залишки у балансi пiдприємства, на пiдставi якого проводиться аудиторська перевiрка, покладається на керiвництво.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Розкриттяособливоїiнформацiїпроемiтентастосовностаттi 41 Закону «Про цiннiпапери та фондовийринок»:
Прийняттярiшення про викупвласнихакцiй не вiдбувалось.
Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що у звiтному перiодi не вiдбувалися змiни у складi Наглядової ради та голови Правлiння.
Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльшевiдсоткiвголосуючихакцiй не було.
Рiшення про збiльшенняабозменшення статутного капiталу в звiтномуперiодiзагальнимизборамиакцiонерiв не приймалось.
Кредит на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв в перевiряємому перiодi товариством не отримувався.
Таким чином, при перевiрцiдослiджена та розкрита будь-яка особливаважливаiнформацiя, щоможевплинути на фiнансово-господарський стан емiтента.
Аудитором не виявленi подiї, якi визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi паперi та фондовий ринок».
Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдають Закону України "Про акцiонернi товариства", нормам Статуту та прийнятим рiшенням учасникiв i розкритi повнiстю та достовiрно.
Ми пiдтверджуємо, що стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам закону України «Про акцiонернi товариства», є достовiрним та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння.
Незмiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариствомне створена посада внутрiшньогоаудитора, що не суперечитьЗакону.
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення, в тому числi в наслiдок шахрайства.
Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2014 р. у товариствi не встановлено.

Основнiвiдомостi про аудиторськуфiрму:
Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Аудит-Днiпроконсульт”.
Код ЄДРПОУ 24600006.
Свiдоцтво Серiя А00 № 404703.
Фактичне мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рiшенням № 98, продовжено рiшенням АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р.
Тел. 744-54-76, факс 744-30-52.
Дата i номер договору на проведення аудиту: Договiр № 42 вiд 23.03.2015 року.
Дата початку проведення аудиту 23.03.2015р. датазакiнченняпроведення аудиту 03.04.2015р.

Директор О.М.Гаврилова

• Сертифiкат серiї А № 005521 видано рiшенням АПУ № 125 вiд 22.07.2003р.
продовжено до 22.07.2013р. рiшенням АПУ № 191/2 вiд 26.06.2008р.,
продовжено до 22.07.2018р. рiшенням АПУ вiд 19.07.2014р. № 274.


20 квiтня 2015р. м. Днiпропетровськ
Розкриттяiнформацiї до фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»2014рiк.
Адреса: 49038, Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Пастера ,10
Код ЄДРПОУ 01417802.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» (далi по тексту - Товариство) у звiтному перiодi дотримувалось основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Товариством використовується коп’ютеризована форма ведення бухгалтерського облiку з використанням програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi звiтного року облiкова полiтика залишалася незмiнною.
Дата фiнансової звiтностi 31.12.2014 р., перiод звiтностi – 2014 рiк.
Звiтнiсть ведеться у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Промiжна iнформацiя за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу
станом на 31.12.2014р.
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи, незавершене будiвництво, основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та амортизацiя
На балансi товариства нематерiальнi актививыдсутны.
Витрати на незавершенебудiвництво на балансi Товариства вiдсутнi.
Основнiзасоби та iншiнеоборотн iматерiальнi активи облiковуються за первинною вартiстю 4679тис.грн., їх залишкова вартiсть на зазначену дату становить 2110тис.грн.
Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 «Основнiзасоби», iнших необоротних матерiальних активiв на рахунку 11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи». Їх класифiкацiю проведено вiдповiдно з групами, встановленими П(С)БО 7 “Основнi засоби”.
Амортизацiя основних засобiв ведеться на рахунку 131 «Знос основнихзасобiв» та нараховується прямолiнiйним методом , згiдно наказу по товариству.
Данi вiдомостей бухгалтерського облiку основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдають даним перевiряємого балансу.
Необоротнi активи, вiдмiннi вiд вищезазначених, вiдсутнi.
Оборотнi активи
Запаси
На балансi виробничiзапаси вiдсутнi.
Дебiторськазаборгованiсть товариства складає 415тис.грн., з них:
- дебiторськазаборгованiсть за товари i послуги 339тис.грн.;
- iншапоточназаборгованiсть 76тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Резерв сумнiвних боргiв вiдсутнiй. Данi про дебiторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського облiку. .


Грошовi кошти
Облiк грошови хкоштiв ведеться вiдповiдно Положенню про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi, яке затверджено Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р. (зi змiнами та доповненнями).
На кiнець перевiряємого перiоду залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку складають 1888тис.грн., що пiдтверджується виписками банку; в касi залишки грошових коштiв складають 0тис.грн., що пiдтверджується даними касової книги. Разом грошовi кошти складають 1888тис.грн.
Оборотнi активи, вiдмiннi вiд вищезазначених, а також необоротнi активи та групи вибуття вiдсутнi.
Витрати майбутнiх перiодiввiдсутнi.
Iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.2014р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на нашу думку, вiдповiдно до П(С)БО.
Розкриття iнформацiї щодо забезпечення наступних витрат i платежiв
та зобов’язань товариства станом на 31.12.2014р.
Структура зобов’язань товариства має наступний вигляд:
Довгостроковi зобов’язаннявiдсутнi.

Поточнiзобов’язаннястановлять868тис.грн., в тому числi:
-кредиторськазаборгованiсть за товари, роботи,послуги 0 тис.грн.;

- за розрахунками з бюджетом 121 тис.грн.;
- за розрахункамиiзстрахування 0 тис.грн.;
- за розрахунками з оплатипрацi 168 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов’язання 7 тис.грн.;
- заборгованiсть за одержаними авансами 259 тис.грн.
- заборгованiсть за розрахунками з учасниками 313 тис. грн..
Облiкзобов’язаньведетьсявiдповiдно довимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». Кредиторська заборгованiсть, строк позовної давностi якої минув, вiдсутня. Данi про кредиторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського облiку.
Iнформацiю про забезпечення наступних витрат i платежiв та зобов’язання товариства станом на 31.12.2014р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на нашу думку, вiдповiдно до П(С)БО.
Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу товариства станом на 31.12.2014р.
Статутний капiтал згiдно Статуту товариства складає 10001,25 грн., розподiлено на 1905простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна.
На нашу думку,твердженняуправлiнського персоналу товариствапро те, що статутний капiтал станом на 31.12.2014р. сплачений у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
Статутний капiтал вiдповiдає бухгалтерському облiку по рахунку 40 “Статутний капiтал”. Розмiр статутного капiталу в звiтному перiодi не змiнювався.
Структура власногокапiталув перевiряємому балансi вiдображена наступним чином:
- Зареєстрований ( пайовий) капiтал10 тис.грн.;
- Додатковий капiтал 3465тис.грн.;
- Резервнийкапiтал 69тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток (непокритийзиток) 3тис.грн.;
--------------------
Разом: 3547 тис. грн.
Резервний капiтал створився в минулих роках за рахунок вiдрахувань вiд прибутку в розмiрi 5% згiдно установчих документiв.
Iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.2014р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, вiдповiдно до П(С)БО.
Доходи майбутнiх перiодiв в балансi товариства станом на 31.12.2014р. вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Облiк фiнансових результатiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 3 “Звiт про фiнансовi результати”.
Доходи товариства формуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 «Доходи» i в звiтному перiодi склали 4766тис.грн.
Витрати сформовано вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” , в звiтному перiодi склали 4379тис.грн.
Витрати з податку на прибуток склали 70тис.грн.
Обсяг чистого прибутку за 2014 рiк складає 317тис.грн.
Данi про збиток, визначений у балансi, пiдтверджується даними регiстрiв бухгалтерського облiку та узгодженi з даними iнших форм звiтностi.
Iнформацiю щодо фiнансового стану на 31.12.2014р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на наш погляд, вiдповiдно до П(С)БО.


Директор О.М.Гаврилова

• Сертифiкат серiї А № 005521 видано рiшенням АПУ № 125 вiд 22.07.2003р.
продовжено до 22.07.2013р. рiшенням АПУ № 191/2 вiд 26.06.2008р.,
продовжено до 22.07.2018р. рiшенням АПУ вiд 19.07.2014р. № 274.


20 квiтня 2015р. м. Днiпропетровськ


Д/н
Д/Н
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"