49038, Dnepropetrovsk
Pastera str., 10
tel./fax +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web: www.ukrstalproekt.com.ua

Частное акционерное общество
Украинский акционерный проектный и
конструкторско-технологический институт "Укрстальпроект"
ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"

           
49038, г. Днепропетровск
ул. Пастера, 10
тел./факс +38 (056) 778-28-17
e-mail:info@ukrstalproekt.com.ua
web:www.ukrstalproekt.com.ua

Аудиторський висновок: відомості та текст

15. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) "Аудиторська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24600006
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Днiпропетровськ,93, кв.415
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1731 04.11.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 164 А00 404703 08.02.1997 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

15.1. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ООО "Аудитоска фiрма "Аудит-Днiпроконсульт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24600006
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000 м.Днiпропетровськ,пр.К.Маркса,93 к.415
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1731 04.11.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 164 А00 404703 22.07.2018
Текст аудиторського висновку (звіту)
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
(звiт незалежної аудиторської фiрми)
щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення
Приватного акцiонерного товариства
“Український акцiонерний проектний i
конструкторсько-технологiчний
iнститут УКРСТАЛЬПРОЕКТ”
станом на 31.12.2013р.
Засновникам ПрАТ «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»
та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Аудит-Днiпроконсульт”, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, на пiдставi:
Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рiшенням № 98, продовжено рiшенням АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р.;
Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серii П 000164 видано рiшенням Комiсiї вiд 01.10.2013 р., строк дiї Свiдоцтва до 04.11.2015 р., реєстрацiйний номер Свiдоцтва 164;
Державної реєстрацiї юридичної особи, яка проведена 18.02.1997р. Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради за адресою: 49106, м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 35, к.264 (юридична), фактичне мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свiдоцтво Серiя А00 № 404703,код КОАТУУ 1210136900
провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» , що включають баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013р.,звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiток до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився, i стислий виклад зазначених принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.
Аудит проведено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту.
Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».
Iдентифiкацiйний код 01417802.
Мiсцезнаходження: 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Пастера, 10.
Товариство зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради , дата державної реєстрацiї 07.06.1994р.
49000, м.Днiпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. Тел. (056) 744-54-76, факс (056) 744-30-52
п/р 26008310058201 в АКБ “Новий” м.Днiпропетровська, МФО 305062, код ЄДРПОУ 24600006
Електронна пошта E-mail: gavrilova_elena@i.ua
В перевiряємому перiодi змiни та доповнення до Статуту не вносилися.

Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки АА № 651899 вiд 18.09.2012р. з ЄДРПОУ 01417802:
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.ш.у.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України” № 996- ХIV вiд 16.07.1999р. (зi змiнами та доповненнями) та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (надалi – П(С)БО) несе управлiнський персонал. Вiдповiдальнiсть персоналу охоплює: розробку та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки: вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi є вiдповiдними в даних обставинах.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та Облiкової полiтики, затвердженi наказом по товариству вiд 31.01.2012р. (зi змiнами та доповненнями), використовувались при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансових звiтiв за 2013рiк.
Рiчна iнвентаризацiя активiв, власного капiталу та зобов’язань проведена вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв i розрахункiв», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69 та на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011р. № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 (з урахуванням Роз’яснення № 3 вiд 03.04.2012р.).
Аудиторська думка
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» станом на 31.12.2013 р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог дiючого законодавства.
Вважаємо, що зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя та отриманi докази дають достатньо обґрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно фiнансової звiтностi та складання аудиторського висновку.
Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки

В результатi проведеної аудиторської перевiрки, на нашу думку, прийнята керiвництвом товариства система бухгалтерського облiку та облiкова полiтика вiдповiдають встановленим П(С)БО, а також Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, iншiй законодавчiй базi з питань бухгалтерського облiку в Українi.
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється за допомогою програмного забезпечення. Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України. Господарськi операцiї в первинних документах вiдображаються у вiдповiдностi з нормативними актами про документи та документообiг в бухгалтерському облiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України.
Не змiнюючи нашої думки з умови того, що ми не були присутнi при проведеннi iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв iз-за обмежень, установлених пiдприємством (iнвентаризацiя проведена до замовлення завдання про проведення перевiрки годової фiнансової звiтностi) перевiрена фiнансова звiтнiсть ПрАТ «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2013 рiк, показники яких узгодженi мiж собою, у складi:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2013р. (форма № 1) у валютi 4072 тис.грн.;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за сiчень-грудень 2013 р. (форма № 2);
- Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2013 р.(форма № 3);
- Звiт про власний капiтал за сiчень-грудень 2013 р. (форма № 4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк (форма № 5)
складено вiдповiдно до обраної концептуальної основи, П(С)БО та вимог чинного законодавства. Зазначенi фiнансовi звiти, якi справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства на 31.12.2013р., пiдтверджуємо (повний пакет фiнансових звiтiв додається до висновку).
Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку ПрАТ «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» вiдображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 року з урахуванням наступних змiн i доповнень. Вiдповiдальнiсть за початковi залишки у балансi пiдприємства, на пiдставi якого проводиться аудиторська перевiрка, покладається на керiвництво.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
На думку аудитора:
- розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог П(С)БО;
- розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БО;
- розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим документам i вимогам чинного законодавства України та П(С)БО;
- вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам законодавства;
- iнформацiя про фiнансовi результати в цiлому розкрита в фiнансовому звiтi товариства i в усiх суттєвих аспектах i вiдповiдає П(С)БО.
Детальне розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу додається.
На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013р., у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог дiючого законодавства.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв та особливої iнформацiї про емiтента
Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства на 31 грудня 2013 року за даними балансу складає 3545 тис. грн., що бiльше статутного капiталу, який складає 10 тис. грн.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу, що вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату, вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013р. № 2826. До дати формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi Товариством не сформована та, вiдповiдно, аудитором не перевiрялась. Вiдповiдно ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї.
Значний правочин - це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), вчинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу щодо виконання значних правочинiв, за звiтний перiод, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдає вимогам чинного законодавства, нормам статуту, прийнятим рiшенням – наведено достовiрно.
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння вимогам чинного законодавства України. Вiдокремленого пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Товариствi не створювалось. За пiдсумками року та необхiдностi пiдтвердження фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит. Ми не помiтили нiчого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, в усiх суттєвих аспектах, не вiдповiдало б вимогам чинного законодавства.
Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю i оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в цьому аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора).
Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не вiдбувалось.
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства не здiйснювалося.
Змiн у складi органiв управлiння у звiтному перiодi не було.
Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було.
Рiшення про збiльшення або зменшення статутного капiталу в звiтному перiодi загальними зборами акцiонерiв не приймалось.
Зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2013р. товариство немає.
Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариством не створена посада внутрiшнього аудитора, що не суперечить Закону.
Таким чином, при перевiрцi дослiджена та розкрита будь-яка особлива важлива iнформацiя, що може вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Аудит-Днiпроконсульт”.
Код ЄДРПОУ 24600006.
Свiдоцтво Серiя А00 № 404703.
Фактичне мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рiшенням № 98, продовжено рiшенням АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р.
Тел. 744-54-76, факс 744-30-52.
Дата i номер договору на проведення аудиту: Договiр № 66 ПрАТ-О вiд 02.04.2014 року.
Дата початку проведення аудиту 02.04.2014р. дата закiнчення проведення аудиту 26.04.2014р.

Директор О.М.Гаврилова
• Сертифiкат серiї А № 005521 видано рiшенням АПУ № 125 вiд 22.07.2003р.
продовжено до 22.07.2013р. рiшенням АПУ № 191/2 вiд 26.06.2008р.,
продовжено до 22.07.2018р. рiшенням АПУ вiд 19.07.2013р. № 274.

26 квiтня 2014 року м.Днiпропетровськ
Розкриття iнформацiї до фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2013 рiк.
Адреса: 49038, Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Пастера ,10
Код ЄДРПОУ 01417802.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» (далi по тексту - Товариство) у звiтному перiодi дотримувалось основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Товариством використовується комп’ютеризована форма ведення бухгалтерського облiку з використанням програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. iз змiнами та доповненнями.
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi звiтного року облiкова полiтика залишалася незмiнною.
Дата фiнансової звiтностi 31.12.2013 р., перiод звiтностi – 2013 рiк.
Звiтнiсть ведеться у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Промiжна iнформацiя за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу
станом на 31.12.2013р.
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи, незавершене будiвництво, основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та амортизацiя в балансi вiдсутнi.
Витрати на незавершене будiвництво також вiдсутнi.
Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи облiковуються за первинною вартiстю 4684 тис.грн., їх залишкова вартiсть на зазначену дату становить 2219 тис.грн.
Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 «Основнi засоби», iнших необоротних матерiальних активiв на рахунку 11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи». Їх класифiкацiю проведено вiдповiдно з групами, встановленими П(С)БО 7 “Основнi засоби”.
Амортизацiя основних засобiв ведеться на рахунку 131 «Знос основних засобiв» та нараховується прямолiнiйним методом , згiдно наказу по товариству. Вiдхилень при нарахуваннi амортизацiї в перевiряємому перiодi не встановлено.
В звiтному перiодi товариством уцiнка, дооцiнка основних засобiв не проводилась. Данi вiдомостей бухгалтерського облiку основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдають даним перевiряємому балансу.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Iншi фiнансовi iнвестицiї складають 1 тис. грн. Визначення первiсної вартостi та подальша оцiнка iнвестицiй, вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами здiйснювались за П(С)БО 12 “Фiнансовi iнвестицiї”.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Данi баланса вiдповiдають даним синтетичного облiку.
Необоротнi активи
Оборотнi активи
Запаси
Дебiторська заборгованiсть товариства складає 592 тис.грн., з них:
- дебiторська заборгованiсть за товари i послуги 553 тис.грн.;
- iнша поточна заборгованiсть 39 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Дебiторська заборгованiсть, строк позовної давностi якої минув, вiдсутня. Данi про дебiторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського облiку. Вiдхилень при перевiрцi не виявлено.

Грошовi кошти
Облiк грошових коштiв ведеться вiдповiдно Положенню про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi, яке затверджено Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р. (зi змiнами та доповненнями).
На кiнець перевiряємого перiоду залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку складають 1 258 тис.грн., що пiдтверджується виписками банку; в касi залишки грошових коштiв вiдсутнi, що пiдтверджується даними касової книги.
Iншi оборотнi активи в сумi 2 тис.грн. створилися за рахунок виданної суди, в перевiряємому балансi вiдображено вiрно.
Оборотнi активи, вiдмiннi вiд вищезазначених, а також необоротнi активи та групи вибуття вiдсутнi.
Витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
На балансi товариства необоротнi активи,утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдсутнi.
Iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.2013р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на нашу думку, вiдповiдно до П(С)БО.

Розкриття iнформацiї щодо забезпечення наступних витрат i платежiв
та зобов’язань товариства станом на 31.12.2013р.
Забезпечення наступних витрат i платежiв складає 952 тис.грн., створилося за рахунок забезпечення виплат персоналу.
Структура зобов’язань товариства має наступний вигляд:
Довгостроковi зобов’язання вiдсутнi.

Поточнi зобов’язання становлять 120 тис.грн., в тому числi:

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15 тис.грн.;
- за розрахунками з бюджетом 97 тис.грн.;
- за розрахунками iз страхування - тис.грн.;
- за розрахунками з оплати працi - тис.грн.;
- iншi поточнi зобов’язання 8 тис.грн.
Облiк зобов’язань ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». Кредиторська заборгованiсть, строк позовної давностi якої минув, вiдсутня. Данi про кредиторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського облiку. Вiдхилень при перевiрцi не виявлено.

Iнформацiю про забезпечення наступних витрат i платежiв та зобов’язання товариства станом на 31.12.2013р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на нашу думку, вiдповiдно до П(С)БО.
Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу товариства станом на 31.12.2013р.
Статутний капiтал згiдно Статуту товариства складає 10001,25 грн., розподiлено на 1905простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу товариства про те, що статутний капiтал станом на 31.12.2013р. сплачений у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
Статутний капiтал вiдповiдає бухгалтерському облiку по рахунку 40 “Статутний капiтал”. Розмiр статутного капiталу в звiтному перiодi не змiнювався.
Структура власного капiталу в перевiряємому балансi вiдображена наступним чином:
- Зареєстрований капiтал 10 тис. грн.;
- Капiтал у дооцiнках - тис.грн.
- Додатковий капiтал 3463 тис. грн.;
- резервний капiтал 69 тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток 3 тис.грн.;
--------------------
Разом: 3545 тис. грн.
Резервний капiтал створився за рахунок вiдрахувань вiд прибутку в розмiрi 5% згiдно установчих документiв.
Капiталiв, вiдмiнних вiд зазначених, на балансi товариства немає.
Iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.2013р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, вiдповiдно до П(С)БО.
Доходи майбутнiх перiодiв в балансi товариства станом на 31.12.2013р. вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Облiк фiнансових результатiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 3 “Звiт про фiнансовi результати”.
Доходи товариства формуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 «Доходи» i в звiтному перiодi склали 4331тис.грн.
Витрати сформовано вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” , в звiтному перiодi склали 3946 тис.грн.
Обсяг чистого прибутку за 2013 рiк складає 312 тис.грн.
Данi про прибуток, визначений у балансi, пiдтверджується даними регiстрiв бухгалтерського облiку та узгодженi з даними iнших форм звiтностi.
Iнформацiю щодо фiнансового стану на 31.12.2013р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на наш погляд, вiдповiдно до П(С)БО.

Директор О.М.Гаврилова
• Сертифiкат серiї А № 005521 видано рiшенням АПУ № 125 вiд 22.07.2003р.
продовжено до 22.07.2013р. рiшенням АПУ № 191/2 вiд 26.06.2008р.,
продовжено до 22.07.2018р. рiшенням АПУ вiд 19.07.2013р. № 274.

Д/Н
Д/Н
Доверяйте свою работу профессионалам!


Copyright 2008. ЧАО УАПКТИ "Укрстальпроект"